Maatregelen woningmarkt Prinsjesdag 2013

Tijdens Prinsjesdag 2013 zijn plannen gepresenteerd om de vastgelopen woningmarkt in beweging te krijgen. Plannen voor zowel de huur- als koopsector.

Een samenhangend pakket aan hervormingen en maatregelen moet perspectief bieden op een beter werkende, toekomstbestendige en flexibele woningmarkt. Het kabinet zet daarbij in op een goed werkende hypotheekmarkt met voor consumenten beheersbare schulden, meer doorstroming op de huurmarkt en een heldere taakafbakening voor woningcorporaties.

Daardoor wordt het voor private partijen aantrekkelijker om in het middensegment te van de woningmarkt investeren. De bouw krijgt een impuls door extra geld voor investeringen in energiebesparing.

Voor huurhuizen komt er meer ruimte om huren extra te verhogen voor mensen met hogere inkomens, zodat er meer doorstroming komt. Dit betekent dat ook in 2014 de huren boven het inflatiepercentage mogen stijgen. Het kabinet neemt deze maatregelen om het 'scheefwonen' tegen te gaan en de huren meer in overeenstemming te brengen met de woonkwaliteit.

Corporaties moeten zich richten op hun kerntaak: het aanbieden van betaalbare woningen aan mensen die daarvoor in aanmerking komen. Het toezicht op de corporaties wordt aangescherpt. Voor private partijen wordt het zo aantrekkelijker gemaakt om te investeren zodat er een ruimer aanbod komt van huurwoningen voor midden- en hogere inkomens.

Het kabinet vraagt ook in 2014 een financiële bijdrage van verhuurders van sociale huurwoningen voor het verminderen van de nationale schuld, in de vorm van de verhuurdersheffing. Investeringen in Rotterdam-Zuid, krimpgebieden en de transformatie van kantoren in woningen worden gestimuleerd met vrijstellingen binnen de heffing.

Op de koopmarkt komen minder prikkels voor het aangaan van hoge schulden en risico’s. Het maximaal toegestane verschil tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning (‘loan to value’) wordt in 2014 met 1%-punt verlaagd naar 104%. Ook gaat het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken vanaf 2014 jaarlijks met 0,5%-punt omlaag. De opbrengst wordt volledig terug gegeven door het verlengen van de derde schijf in de inkomstenbelasting.

Bij hypotheken met Nationale Hypotheekgarantie wordt het voor huiseigenaren onder strikte voorwaarden mogelijk om restschulden mee te financieren.

Het wordt makkelijker om schenkingen in te zetten voor de financiering van de eigen woning. De eenmalige vrijstelling in de schenkbelasting wordt voor dit doel tot 1 januari 2015 tijdelijk verhoogd naar 100.000 euro.

Het kabinet stimuleert investeringen in de bouw die gericht zijn op onderhoud, energiebesparing en herontwikkeling van woningen en kantoren. Tot maart 2014 geldt het lage BTW-tarief voor verbouwing en renovatie. De integratieheffing BTW wordt afgeschaft.

Voor verhuurders in de sociale huursector komt 400 miljoen euro beschikbaar voor energiebesparende investeringen.

Voor huiseigenaren zet het kabinet in op een fonds dat met gunstige leningen investeringen in energiebesparing stimuleert. Hiervoor stelt het kabinet in 2013 50 miljoen euro en 2014 135 miljoen euro beschikbaar. Voorwaarde is dat marktpartijen meefinancieren zodat de investering in het fonds uitkomt op 740 miljoen euro. Het fonds houdt zichzelf na de oprichting in stand uit renten en inkomsten (het is 'revolverend').Naar verwachting zullen in het najaar van 2013 bewoners en eigenaren van huizen een beroep op het fonds kunnen doen.

Aanpassingen van de 'Rotterdam-wet' en de Woningwet geven de gemeenten meer mogelijkheden om problemen met de leefbaarheid in bepaalde wijken aan te pakken. Malafide huisjesmelekers kunnen een verhuurverbod krijgen. Tenslotte daalt de NHG-grens verder tot €225.000 per 1 juli 2016. Bron:NVM

Gepubliceerd op: 20 september 2013