Leegstandwet

Mogelijke wijziging per 1 juli 2013

Het kabinet treft diverse maatregelen om de huidige stagnatie op de woningmarkt te verhelpen. Onderdeel van deze maatregelen is het voornemen om de tijdelijke verhuur van woonruimten in het kader van de Leegstandwet te vergemakkelijken en de mogelijkheden om te komen tot tijdelijke verhuur te verruimen.

Hierdoor kan tijdelijke verhuur vaker een oplossing vormen in situaties waarin eigen bewoning, reguliere verhuur dan wel verkoop van een woonruimte op afzienbare termijn niet tot de mogelijkheden behoort.

Thans is er een wetsvoorstel aanhangig gemaakt tot aanpassing van de Leegstandwet. Enkele opmerkelijke nieuwe punten zijn:

  • dezelfde woonruimte kan meerdere keren tijdelijk verhuurd worden als er een nieuwe situatie van leegstand optreedt. Op grond van de huidige wet kan een vergunning voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet ten aanzien van hetzelfde gebouw of dezelfde woning slechts eenmaal worden verleend;
  • de maximale totaalperiode van tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet is in 2005 uitgebreid van drie tot vijf jaren. In de huidige financiële crisis blijken herstructureringsprojecten echter soms nog langduriger vertraging te ondervinden. Daarom wordt voorgesteld om voor huurwoningen die in afwachting zijn van sloop of renovatie, de huidige maximumtermijn voor tijdelijke verhuur te verlengen tot zeven jaren;
  • bij te koop staande woningen kunnen huurder en verhuurder de huurprijs geheel vrij overeenkomen en stelt de gemeente in geen geval de prijs meer vast. Ook de mogelijkheid van het aanhangig maken van een geschil bij de huurcommissie vervalt;
  • in de praktijk is gebleken dat gemeenten in sommige gevallen, naast de voorwaarden die volgen uit de Leegstandwet, aanvullende voorwaarden stellen voor vergunningverlening. Er wordt voorgesteld om in de Leegstandwet op te nemen dat de vergunning voor tijdelijke verhuur van onder meer te koop staande woningen uitsluitend aan de in de wet genoemde voorwaarden mag worden getoetst, en dat de vergunning dus niet mag worden geweigerd als aan de in de wet genoemde voorwaarden is voldaan.

Volledigheidshalve treft u bijgaand het wetsvoorstel aan. Het wetsvoorstel moet nog door tweede en eerste kamer worden aangenomen. De minister dringt aan op inwerkingtreding van de wet per 1 juli 2013.

Gepubliceerd op: 18 oktober 2012