Het energielabel in 2013

Het energielabel is sinds 1 januari 2008 verplicht bij verkoop en nieuwe verhuur van alle gebouwen zoals woningen, kantoren, winkels, scholen en ziekenhuizen. Bij het ontbreken van een energielabel handelt men in strijd met de wet. Een sanctieregeling kent de wet echter nog niet.

Het kabinet heeft in een wetsvoorstel aan de Kamer voorgelegd om sancties op te leggen als het energielabel ontbreekt. Een van die sancties is dat notarissen de akte van levering pas mogen passeren als er een energielabel is overlegd. Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Pas dan treedt de wet in werking.

Actuele ontwikkelingen
Op dit moment bestaat nog geen zekerheid over de datum van inwerkingtreding van de sanctioneringswet. Het streven is om de wet op 1 januari 2013 in te laten gaan, maar dat lijkt vrijwel onhaalbaar. In het debat over het energielabel dat donderdagavond plaatsvond in de Tweede Kamer bleek dat de minister eigenlijk een eenvoudiger wet zou willen. De Kamer stemt op 20 november over het wetsvoorstel.

Vooruitlopend op de wetswijziging adviseert de NVM de verkopers om het energielabel aan te vragen. De praktijk leert echter dat de levering van het energielabel door partijen contractueel wordt uitgesloten.

Zodra de sanctionering van het energielabel ingaat, zal de verkoper zorg moeten dragen voor de levering van een energielabel. Zonder energielabel zal de notaris de akte van levering niet kunnen passeren en loopt de verkoper het risico in gebreke te worden gesteld met alle gevolgen van dien.

Kosten energielabel
Wie moet de kosten betalen van het energielabel? De verkoper dient een energielabel te overhandigen. In beginsel zal de verkoper dit moeten bekostigen. Partijen kunnen met betrekking tot de kosten natuurlijk andere afspraken maken. Het is dan echter noodzakelijk om daar bij het opstellen van de koopovereenkomst rekening mee te houden. Een clausule zou kunnen zijn: “verkoper en koper dienen de kosten voor het energielabel ieder voor de helft (of een andere verhouding) te dragen."

Bron: NVM.

Gepubliceerd op: 20 november 2012