Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden | Dian Clarijs Makelaardij 2013

Opdracht.

 • Onder opdracht wordt verstaan een schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomst tussen een opdrachtgever en de opdrachtnemer tot het uitvoeren van de in de overeenkomst beschreven diensten inzake of verband houdende met taxeren van registergoed of ander overeengekomen dienst.
 • Iedere opdracht aan de opdrachtnemer wordt geacht aan de aan de opdrachtnemer verbonden onderneming te zijn verleend of indien uitdrukkelijk anders vermeld en overeengekomen.
 • Uit hoofde van zijn opdracht staan de opdrachtgever o.a. de navolgende diensten ter beschikking:
  • beoordeling van de waarde van het in de overeenkomst vermelde registergoed;
  • besteding van aandacht aan juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten;

Taxatie.

 • Taxatie van registergoed is het geven van een waardeoordeel naar tijd (jaren), ligging en plaats en het verstrekken van een rapport hierover hetgeen geen bouwkundig rapport beoogt te zijn.
 • Het taxatierapport dient te omvatten: de naam van de opdrachtgever, het doel van de taxatie, een korte zakelijke omschrijving van het getaxeerde, de kadastrale gegevens, een oordeel over de waarde en de soort van het getaxeerde, de bijzondere omstandigheden waarmee rekening is/wordt gehouden, de datum waarop de taxatie is verricht en de naam en de gegevens van de opdrachtnemer.
 • Het rapport wordt aan de opdrachtgever uitgebracht, tenzij anders is/wordt overeengekomen. De opdrachtnemer stelt het rapport niet ter beschikking van derden tenzij hij toestemming heeft verkregen van de opdrachtgever.
 • De opdrachtnemer aanvaardt alleen ten opzichte van de opdrachtgever verantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport, niet jegens derden.

Honorarium.

 • De opdrachtgever is bij opdracht, ongeacht of deze schriftelijk dan wel mondeling is verstrekt, het overeengekomen honorarium verschuldigd.
 • De door de opdrachtnemer ten behoeve van het taxatierapport of andere dienst noodzakelijk te maken kosten zoals recherche en verschotten zullen door de opdrachtgever dienen te worden vergoed. De reis- en verblijfkosten kunnen in redelijkheid declarabel worden gesteld.
 • Over het honorarium moet van tevoren overeenstemming worden bereikt. Dit honorarium en alle overige in rekening te brengen kosten zijn exclusief Belasting Toegevoegde Waarde of indien anders vermeld.
 • Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van de opdrachtnemer op honorarium onverlet, met dien verstande dat:
  • bij annulering voor opname taxatie: EUR 85,00 exclusief 21% Bruto Toegevoegde Waarde.
  • bij annulering na opname taxatie: EUR 185,00 exclusief 21% Bruto Toegevoegde Waarde.
  • bij intrekking woning EUR 650,00 exclusief 21% Bruto Toegevoegde Waarde.

Betaling.

 • Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de wijze en/of het tijdstip van afrekening in de opdracht nader overeenkomen 14 dagen betalingstermijn geldt als hoofdregel.
 • Indien daaromtrent niet is voorzien, zijn alle vorderingen wegens verschuldigd honorarium, kosten of verschotten direct opeisbaar zodra de overeenkomst tot stand is gekomen of de opdracht anderszins is uitgevoerd, dan wel deze om andere redenen eindigt.
 • Bij een opdracht door meer dan een persoon is iedere persoon hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van al het verschuldigde uit welke hoofde dan ook.
 • De opdrachtgever aan wie schriftelijk middels factuur om betaling van honoraria, kosten of verschotten is verzocht en van wie binnen 30 dagen na factuurdatum nog geen betaling is verkregen is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en aansprakelijk voor de kosten die de opdrachtnemer in en buiten rechte ter inning van zijn vordering moet maken met een minimum van 15% (vijftien procent) van het te vorderen bedrag. Vanaf dat moment is tevens 8 % rente p.a. over die vordering verschuldigd.
 • Alleen betaling door bijschrijving op de ten name van de opdrachtnemer gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.

Toepasselijkheid.

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en diensten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

Aansprakelijkheid.

 • De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade, voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van een opdracht is steeds beperkt tot alleen de opdrachtgever en het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. De keuze van de door de opdrachtnemer in te schakelen derden zal, waar mogelijk geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Bevoegde rechter en rechtskeuze.

 • Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever kennis te nemen.